Kody rabatowe

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH


Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym Klubben.pl


I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:


Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym  klubben.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);


Sprzedawca - KLUBBEN Polska sp. z o. o. z siedzibą w Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005 Białe Błota o numerze NIP 9532471466 zarejestrowaną pod numerem KRS 0000193380 w SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY posiadającą KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50.000 PLN.


Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;


Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego klubben.pl;


Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na jednej ze stron kuponu, bądź stronie internetowej klubben.pl


Sklep - sklep internetowy klubben.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.klubben.pl


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://www.klubben.pl/regulamin, 

II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem. 
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami  lub wyprzedażami w sklepie internetowym klubben.pl 
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku. 
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

7.Kod rabatowy nie obejmuje produktów z kategorii - baseny publiczne; baseny przydomowe; wyprzedaż

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie. 
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod rabatowy lub karta podarunkowa” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu. 
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. 
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 
6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 

IV. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w https://www.klubben.pl/regulamin.


V. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia 
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.klubben.pl/kody-rabatowe
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 09.09.2019r.